สุทธิลักษณ์ โตกทอง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา :

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก

·โรงเรียนดรุณานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก

·โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีจาก

·มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์


ประสบการณ์การทำงาน :

·ปี 2547-2548 นักวิจัยโครงการการศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

·ปี 2552 ร่วมโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รุ่น3 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การหมาชน)

·ปี 2552-ปัจจุบัน ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนรักษ์แม่กลอง

·ปี 2553 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

·ปี 2553 นักประสานชุมชนโครงการการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

  • ·ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ :

         ทีมหนุนเสริมคณะทำงาน ออกแบบกระบวนการเนื้อหาหลักสูตรการอบรม สนับสนุนดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการ และการขับเคลื่อนโครงการ