ชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ
แกนนำเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ (นัด)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาสังคมศึกษา

ความโดดเด่น/ความสามารพิเศษ : 

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การถอดบทเรียนการเรียนรู้

3. การมีกระบวนการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง