กันทรากร จรัสมาธุสร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานงานชุมชน
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

2546 - 2552    - มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

2552 - 2556    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553 - ปัจจุบัน  - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษา)

­

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักประสานชุมชน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

­

บทบาทหน้าที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

      - วางแผนและออกแบบกระบวนการเนื้อหาหลักสูตรการอบรม สนุบสนุนดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการ ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ จัดทำสื่อต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูล ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

­