เฉลิมพล อิ่มเกียรติ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL : 
  1. มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้ 
  4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ :

          "โคชปิง" เป็นพี่เลี้ยงโครงการที่คอยประสานงานให้น้อง ๆ ในโครงการมาร่วมกิจกรรมของโครงการกลาง วันที่จัดกิจกรรมจะชวนน้อง ๆ ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม (สันทนาการ) และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกับพี่อ้วน (นายคำรณ นิ่มอนงค์) คอยชวนคิด ชวนคุยตามโจทย์ในเวที เวลาที่น้อง ๆ ทำกิจกรรมตามโครงการของตัวเอง จะคอยพูดคุย ให้คำปรึกษาในส่วนที่พี่เลี้ยงพื้นที่คุยไม่ได้ เมื่อว่างจากงานหลัก ก็จะหาวันลงพื้นที่ติดตามไปดูน้อง ๆ เวลาทำกิจกรรมในโครงการของตน หลังจากที่น้องทำกิจกรรมเสร็จก็จะชวนน้อง ๆ พูดคุยสรุปบทเรียน หากน้อง ๆ มีปัญหาติดขัดก็จะคอยให้คำปรึกษา เช่น การออกแบบกิจกรรม การจัดการเรื่องการเงิน การเขียนสตอรี่บอร์ด การตัดต่อสื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

ศศ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2557- การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

- การสันทนาการ

- กิจกรรมสร้างการเรียนรู้

- การเข้าหาน้อง ๆ ที่ต่างวัย


­ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม


- โครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

- การอบรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ(เด็ก/ผู้สูงอายุ/ชาวบ้านนักวิจัย)

2557-ปัจจุบันผู้ช่วยผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยง- ประสานงานให้มาเข้าร่วมโครงการ

- ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ชวนคิดชวนคุยสรุปบทเรียน

- ชวนทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม (สันทนาการ)