คำรณ นิ่มอนงค์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์­ ฐานคิดกระบวนการพัฒนาพลเมืองเยาวชน จ.สมุทรสงคราม ปี 3 :


รับชมวิดีทัศน์ เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

 1. มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
 2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้ 
 3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้ 
 4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้­


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชอ้วน"  มีบทบาทในการออกแบบกระบวนการเนื้อหาหลักสูตรการอบรม สนับสนุนดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการ และการขับเคลื่อนโครงการ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ

ปริญญาโท

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2559
 1. การติดตามหนุนเสริม
 2. การออกแบบกระบวนการ
 3. การถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กและเยาวชนตำบลสวนผึ้งฯ
 2. โครงการค้นหารูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนตำบลบางพรมฯ

2556-2560

พี่เลี้ยงนักวิจัย
 1. หนุนเสริมการทำงาน
 2. เติมความรู้ผ่านการจัดอบรม
 3. ถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรม

­

­