ศิริพร บุญมาก
แกนนำเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : เวทีเสวนาเยาวชน 4 จังหวัด “Change"


รับชมวิดีทัศน์ : ละครสั้นของเด็กและเยาวชน


นางสาวศิริพร บุญมาก (แป้ง)
ปัจจุบัน : เกษตรกร

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. ความรู้เกี่ยวกับพืชสวน

2. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

3. การทำงานกับชุมชน

4. การเป็นผู้นำกิจกรรม

5. การสื่อสารเพื่อนำเสนอและการพูดโน้มน้าวใจ

6. การบริหารจัดการโครงการ

7. การถอดบทเรียนการเรียนรู้