วิกรม นันทวิโรจน์สิริ
แกนนำเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : เวทีเสวนาเยาวชน 4 จังหวัด “Change"


รับชมวิดีทัศน์ : ละครสั้นของเด็กและเยาวชน


นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ (เอิร์ธ)
ปัจจุบัน : เจ้าหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

2. การออกแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. การเป็นวิทยากรกระบวนการ

4. การถอดบทเรียนการเรียนรู้

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง