พศิน เผ่าพงษ์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสำนักงาน การเงินและบัญชี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

บทบาทหน้าที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

- ทีมหนุนเสริมคณะทำงาน ออกแบบกระบวนการเนื้อหาหลักสูตรการอบรม สนับสนุนดำเนินการตามแผนกิจกรรมโครงการ ดูแลระบบการเงิน และเอกสารในสำนักงาน