ธารทิพย์ มนตรีวงษ์
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ