ประมวล ดวงนิล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม ช่วงปีพ.ศ. บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่ทำ
1. ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ชุดโครงการประเด็นลุ่มน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ 2555-2557 พี่เลี้ยงนักวิจัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย
2. ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

2557-2562 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ ติดตามการดำเนินโครงการเยาวชนในพื้นที่

บทบาท ความรับผิดชอบในโครงการ

  1. หัวหน้าโครงการ Young Active Citizen ปี 2562
  2. เป็น Coach ติดตามสนับสนุน ออกแบบสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำโครงการของน้องเยาวชนร่วมกับพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL

  • ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน  
  • การออกแบบการเรียนรู้ 
  • การสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชน
  • การตั้งคำถามพาเด็กทำโครงการเพื่อชุมชน

อ่านรายละเอียดเทคนิคการทำงานกับเยาวชน คลิก

­

รับชม แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ