ปราณี ระงับภัย
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

ระสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มเยาวชนกับการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์กวย บ้านซำตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

2552นักวิจัยการวิจัยในด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กวยกับกลุ่มเยาวชน


2ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ2557-2563เจ้าหน้าที่โครงการติดตามสนับสนุนการทำโครงการในพื้นที่

­

ลักษณะงานและความรับผิดชอบในโครงการ Young Active Citizen จ.ศรีสะเกษ

1.เจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการของเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ คอยให้คำปรึกษา ชวนคิดชวนคุยตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีม ในการดำเนินโครงการของเยาวชนทั้งในด้านการลงพื้นที่ การศึกษาข้อมูล การบริหารจัดการโครงการ

2. พัฒนาทักษะการทำโครงการของเยาวชน ทักษะด้านบริหารจัดการการเงินการบัญชีการทำใบเสร็จโครงการ

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ