ปราณี ระงับภัย
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ