รุ่งวิชิต คำงาม
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

­

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีพ.ศ.ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ป.ตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(พัฒนาชุมชน)วิทยาลัยครูเลย2536หลักการการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ป.โทศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)2555แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม

­

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน

  


มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้

ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

- สร้างและพัฒนานักวิจัยชาวบ้านที่เป็นผู้นำชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดการความรู้งานวิจัยท้องถิ่น สนับสนุนการนำใช้ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย-กัมพูชา

- พัฒนาเยาวชนพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่(Active Citizen)

- ประสานเชื่อมพลังภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่ในจังหวัดร่วมพัฒนาเยาวชน

- พัฒนาเป็นกลไกการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด

- บริหารจัดการองค์กร และโครงการ

- จัดการเรียนรู้สื่อสารสังคม หรือสาธารณะสร้างพลังทางสังคมในชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษ

โครงการวิจัยชุดวัฒนธรรมกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ เขมร กูย ลาว เยอ จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

2553-2555ผู้ประสานงาน
โครงการโครงการวิจัยชุดวัฒนธรรมกับการพัฒนาความมั่นคงชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น2555-2556ผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยชุด ความสัมพันธ์ข้ามชาติบนฐานชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น2556-2559ผู้ประสานงาน
- โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2557-2559ผู้ประสานงาน

หัวหน้าโครงการ

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ