ลำพูล โพธิ์กระสังข์
พี่เลี้ยงโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา (เยาวชน) ใน โครงการสานสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิก