วิไลวรรณ วิเศษชาติ
แกนนำเยาวชนส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ