สุกัลยา บุญนำ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา (เยาวชน) ใน โครงการเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋า บ้านโนนรัง
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ