สุภัทร ทองแย้ม
ประธานสภา อบต.สวาย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ