เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชเบญ" รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลโครงการ เช่น บันทึกสรุปเวทีเยาวชน รายงานโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน และฐานข้อมูลเยาวชนและพี่เลี้ยง เช่น ประวัติส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงของเยาวชน และการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงในพื้นที่

       และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตาม สนับสนุนการทำโครงการของเยาวชนใน 4 โครงการ คือ 1) กบสร้างพลังสามัคคีชีวีพอเพียง 2) สมุนไพร ไปร่ตาจู สร้างความรู้สู่ชุมชนกันทรอมใต้ 3) สะพานสายบุญ 4) การเรียนรู้การทอผ้าไหมของกลุ่มเยาวชนบ้านขี้นาค


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี          ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ป.ตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 2547 - การเขียนโครงการ

- การเขียนรายงาน

- การบริหารจัดการโครงการ

- การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่

- การชวนคุย/ทบทวนการทำงานร่วมกับน้องเยาวชน

ป.โท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2554
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ