เพ็ญศรี ชิตบุตร
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชจิ๋ว" เป็นเจ้าหน้าที่จัดการความรู้และสื่อสาร นำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเยาวชน และรูปภาพการทำกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่สื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะ และทำหน้าที่พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนในพื้นที่ คอยช่วยเข้าไปเติมเต็มการทำกิจกรรมของเยาวชน ให้คำปรึกษากับเยาวชนในการทำโครงการ เรื่องการจัดการโครงการ การช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำโครงการ 

­

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ป.ตรี

รัฐศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2554-การคิดวิเคราะห์ข้อมูล


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
มูลนิธิโกมลคีมทอง

-ค่ายสร้างสุข ปี 8

2557-2558

พี่เลี้ยงโครงการ-ติดตามการทำกิจกรรมของกลุ่มที่เสนอโครงการขอทุนสนับสนุนจากโครงการ