จิระศักดิ์ ทองแย้ม
กรรมการโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ