อารีรัตน์ โพธิสาร
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : นำเสนอโครงการสานสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิก จากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ


นางสาวอารีรัตน์ โพธิสาร (นัท)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ­สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. การเขียนแบบสถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้าง

2. การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (3D Model

3. การออกแบบและจัดทำกราฟิกดีไซน์

4. การ Render Perspective และตกแต่งไดคัท(Die Cut) รูปภาพ

5. การวาดภาพคนเหมือนและภาพสเก็ตช์


ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง