ประมวล ดวงนิล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 4 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

    "โคชประมวล" เป็นผู้หัวหน้าโครงการ Young Active Citizen ปี 2562 ทำหน้าที่ในการติดตามสนับสนุน ออกแบบสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำโครงการของน้องเยาวชนร่วมกับพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ป.ตรี

รบ.การเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2552ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน


ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน :

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม ช่วงปีพ.ศ. บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่ทำ
1. ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ชุดโครงการประเด็นลุ่มน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ 2555-2557 พี่เลี้ยงนักวิจัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย
2. ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

2557-2562 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ ติดตามการดำเนินโครงการเยาวชนในพื้นที่

อ่านรายละเอียดเทคนิคการทำงานกับเยาวชน คลิก

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง