ปราณี ระงับภัย
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ศรีสะเกษ ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน 
  2. สามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  3. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้
  4. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้
  5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  6. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชติ๊ก" เป็นเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการของเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ คอยให้คำปรึกษา ชวนคิดชวนคุยตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีม ในการดำเนินโครงการของเยาวชนทั้งในด้านการลงพื้นที่ การศึกษาข้อมูล การบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาทักษะการทำโครงการของเยาวชน และทักษะด้านบริหารจัดการการเงินการบัญชี


ระสบการณ์การทำงาน :

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มเยาวชนกับการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์กวย บ้านซำตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

2552นักวิจัยการวิจัยในด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กวยกับกลุ่มเยาวชน


2ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ2557-2563เจ้าหน้าที่โครงการติดตามสนับสนุนการทำโครงการในพื้นที่

­

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ