อภิชาติ วันอุบล
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ผ้าไหมโซดละเว จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติและผลงาน


นายอภิชาติ วันอุบล (เต๋า)

แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ผ้าไหมโซดละเว

การเรียนรู้ผ่านโครงการเพื่อชุมชน (PBL) เพื่ออนุรักษ์ผ้าไหมโซดละเว

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 

ปัจจุบัน : 

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและการย้อมสีธรรมชาติ

2. การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม

3. การออกแบบและจัดทำนวัตกรรม (กี่ทอผ้าไหม)

4. การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย


“เต๋า” เป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ที่ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์“กวย”หรือส่วย เต๋า เป็นเยาวชนที่มีทักษะในการทอผ้าเพราะมีทุนความรู้จากชุมชนและครอบครัว แต่ปัญหาอยู่ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่สนใจวัฒนธรรมการแต่งกายและการนุ่งซิ่น เต๋าและรุ่นพี่(ครูแอ๊ด) จึงเป็นแกนนำที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้ผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน (PBL) รวมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่มาศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ของชุมชน

“จากปัญหาสู่การเริ่มต้นทำเป็นตัวอย่าง”

เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่สนใจที่จะแต่งกายแบบชาวกวยแล้ว “เต๋า”และเพื่อนๆ ในทีม จึงเริ่มฟื้นวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าไหมโซดละเวในชุมชน และด้วยความภูมิใจในชาติพันธุ์จึงเป็นแบบอย่างในการนุ่งโสร่งและนุ่งซิ่นแบบชาวกวยเป็นประจำ เมื่อคนภายนอกถามก็ไม่รู้สึกเขินอาย แต่แสดงถึงความภาคภูมิใจ รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่มาของผ้าไหมจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม และคนก็เริ่มมาสนใจผ้าไหมในชุมชนของตนเองได้ พร้อมทั้งคนในชุมชนเองก็รู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผ้าไหมโซดละเว จากการจุดประกายของคนรุ่นใหม่ ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมและความเชื่อตามแนววิถีชีวิต รวมถึงคุณค่าความงามของผ้าและคนภายนอกที่ให้ความสนใจจนกลายเป็นรายได้ของชุมชน

“คุณค่าความงามสู่ความรู้” 

หลังจากการทำโครงการเพื่อชุมชน (PBL) เพื่อศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาและคุณค่าของการทอผ้าไหมชาวกวยของเต๋าและเพื่อนๆ ประสบความสำเร็จในการจุดประกายให้คนในชุมชนร่วมฟื้นวัฒนธรรมการทอผ้าไหมและการแต่งกายในปีที่ 1 การเรียนรู้จากการลงมือทำ ทำให้เต๋า มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะต้องมาเป็นผู้นำของสมาชิกในการทำงานเป็นทีม และสกัดความรู้จากการทอผ้าออกมาสื่อสารให้เป็นรูปธรรม ทำให้ “เต๋า” มีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการทอผ้าผ่านการเก็บข้อมูลลายผ้า วิธีการทอผ้า วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับผ้า การผลิตวัสดุทอผ้าจากชุมชน และฝึกทอผ้าร่วมกันกับกลุ่มเยาวชนโดยมีครูภูมิปัญญาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงนำมาสู่ความคิดที่อยากให้ผ้าไหมของชุมชนมีคุณค่าและมูลค่าขึ้นไปอีก จึงเป็นโจทย์ให้เต๋าและเพื่อนๆ นำองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่กลุ่มเยาวชนผลิตขึ้นมา ตั้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในชื่อ “Sodlaway Silk”

ปัจจุบันนอกจากเรียนแล้ว เต๋ายังแบ่งเวลากับการเป็นผู้ประกอบการแบรนด์“Sodlaway Silk ร่วมกับครูแอ๊ดและแกนนำเยาวชนรุนน้องในบ้านโพธิ์กระสังข์ รวมถึงยังคงเป็นรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆ ในชุมชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหาความรู้เพื่อมาพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง


รับชมวีดิทัศน์ : นายอภิชาติ วันอุบล นำเสนอการเรียนรู้จากการทำโครงการเพื่อชุมชน (PBL) “โครงการเส้นสายลายไหมมัดหมี่มัดใจสานสายใยกอนกวยโซดละเว”


รับชมวีดิทัศน์ : การทำโครงการเพื่อชุมชน (PBL) เพื่ออนุรักษ์ผ้าไหมโซดละเว ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง