ศราวุฒิ ยงกุล
ประธานวิสาหกิจชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ