ชิณกร มียิ่ง
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : ­ เยาวชนบ้านหนองสะมอน (Young Active Citizen ศรีสะเกษ)

รับชมวิดีทัศน์ : ­The Potential // ต้นคิดแห่งบ้านหนองสะมอน


นายชิณกร มียิ่ง (เบลล์)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย

สารคาม สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้กับเด็กและเยาวชน

3. การร้องเพลง

4. การมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มที่ไม่เคยทิ้งงาน


   จากเด็กเรียนดีในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ในทุกเทอม แต่สังเกตตัวเองว่ารู้สึกเบื่อกดดันและไม่มีความสุข พ่อแม่กังวลว่าจะเข้าสังคมและทำงานเป็นหรือไม่ ทำให้เบลล์ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน ที่มีสถานะเป็นน้าและเป็นพี่เลี้ยงโครงการว่าตนเองจะออกจากความน่าเบื่อและสามารถทำอะไรที่มีประโยชน์ได้บ้าง จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นน้าวุธ (พี่เลี้ยงโครงการ) ชวนให้เบลล์รวมกลุ่มเพื่อนๆ วิเคราะห์ชุมชน ระดมปัญหาและเสนอสิ่งที่อยากทำ จนเป็นกิจกรรมปลูกป่าที่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเมื่อปี 2561 หลังกิจกรรมมีผู้ใหญ่ในชุมชนมาแตะไหล่และชื่นชมทำให้เบลล์และเพื่อนรู้สึกภูมิใจมากเพราะคนในชุมชนก็ได้เห็นถึงบทบาทของเยาวชนในหมู่บ้าน และพวกเขามีบทบาทที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาหมู่บ้านได้

       ปี 2562 (ปีที่ 2 ของการทำโครงการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบ้านหนองสะมอนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหาอยู่หากินของคนชุมชน) เบลล์เติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าโครงการ ทำหน้าที่ประสานงานภาครัฐ ประสานงานในพื้นที่ แบ่งบทบาทให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เบลล์สนทนากับน้าวุฒิ เพื่อขอความรู้ มุมมอง และการออกแบบกิจกรรมในชุมชนโดยการดึง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้มีส่วนร่วมในการบวชป่า ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหาอยู่หากินของคนชุมชน

       เส้นทางของนักกิจกรรมที่เบลล์ค้นพบทำให้เบลล์จัดการความกดดันได้ดีขึ้น เป็นเพราะประสบการณ์การทำงานในโครงการฯ ที่พี่เลี้ยงและพี่ประมวลมวลสอนให้คิดก่อนที่จะทำโครงการ ตั้งปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา แก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ต้องมาหาวิธีการจัดการรูปแบบปัญหา และสรุปงาน จากนั้นค่อยมาวิเคราะห์นำเสนองาน การทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน ส่งเสริมให้เบลล์ถอดบทเรียนตัวเองเป็นช่วงๆ ได้ ค้นพบความสุข ลดความกดดัน ไม่เคร่งเครียดกับการเรียน ค้นพบว่าตัวเองชอบทำอะไร เรียนรู้และมีเป้าหมายชีวิต

        วันนี้แม้มีความกดดันจากการทำโครงการ แต่เบลล์รู้สึกเป็นเรื่องปกติ เพราะทำงานด้วยความสุข รู้สึกว่างานมีคุณค่า ได้เรียนรู้และทำเพื่อบ้านเกิด ที่สำคัญเบลล์เห็นความสุขและความภาคภูมิใจของพ่อแม่ จากกิจกรรมในโครงการที่ทำ ทำให้เบลล์ได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในที่ต่างๆ ทำให้เขามีรายได้จุนเจือครอบครัว ค้นพบว่าตัวเองอยากเป็นนักพูด นักปกครอง ปลัดอำเภอหรือนายอำเภอ การทำกิจกรรมไม่ได้ทำให้ผลการเรียนของเบลล์ตกลง แต่ทำให้เขามีความสุขและรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร