เอมอร แสนภูวา
คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ