ศุภกร กอประพันธ์
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน