จักรวรรดิ ลำดับจุด
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน

­


ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…อยากเป็นนักร้อง นักดนตรี เพราะชอบร้องเพลง ชอบฟังเพลง และอยากเข้าโรงเรียนสอนดนตรี

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากให้เด็กและเยาวชนมีความสุข มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยอยากให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสได้แสดงออกในเรื่องการทำกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

­

- มีศักยภาพในด้านการพูด โดยกำลังฝึกพูดให้เก่งขึ้น

2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

­

- ร้องเพลงเพราะ เพราะฝึกร้องเพลงทุกวัน

3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล

- คิดว่าเด็กต้องได้ปฏิบัติจริง โดยมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างในการทำกิจกรรม

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2560 - ต้องการเรียนรู้เรื่องการพูด การกล้าแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายศรีธาเรศ ลำดับจุด ชื่อเล่น บอล

อายุ 51 ปี อาชีพ รปภ. ระดับการศึกษา ม.6

­