สุพัตรา ตรงใจ
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน

ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่ ­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…อยากเป็นเภสัชกร เพราะอยากพูดคุยกับคนป่วยหรือญาติของคนป่วย ให้เขามีความรู้สึกปลอดภัย ไม่มีอันตราย

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากให้เด็กเล่นเกมน้อยลง ทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยคิดว่าสิ่งที่ทำได้ คือ การรณรงค์และทำกิจกรรม

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

­

- มีศักยภาพในการทำธุรกิจที่ทำให้มีเงินรายได้ของตนเอง

- สามารถเข้าสังคมและรู้จักคนใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้

2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

- สามารถพูดต่อหน้าทุกคนได้

3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล

- สามารถร่วมทำกิจกรรและทำตามคำแนะนำได้

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายยุวโพธิชน - ต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์และความรู้สึก รวมถึงทักษะการเข้าสังคม เพื่อสามารถพูดคุยกับเพื่อนจากที่ใหม่ๆ ได้มากขึ้น
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายสมพัฒน์ ตรงใจ ชื่อเล่น สุทัด

อายุ 46 ปี อาชีพ ช่างแกะสลัก ระดับการศึกษา ป.6

ที่อยู่ 46 หมู่ 11 บ้านหนองอียอ ตำบอลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

­

­