นิภาพร สำราญมาก
ป.4
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียน-เรียนรู้นิสัยจากงานบ้าน

"มีหน้าที่กวาดบ้านที่บ้าน ทำให้เป็นคนขยัน มีวินัย รู้หน้าที่รู้ว่าหนูต้องกวาดบ้านตอนไหน ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องกวาดไม่ต้องเหนื่อยค่ะ"

                   ด.ญ.นิภาพร สำราญมาก (แบ๋ม) ชั้น ป.4

           โรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


เวทีขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้านและตำบลวัดดาว ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย