ปิติภัทร เรือนวิลัย
ป.6 โรงเรียนวัดดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนอปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

ความใฝ่ฝัน : วิศวกร

ความมุ่งหวัง : อยากให้ทุกคนในชุมชนเป็นคนดี และทำแต่สิ่งดีๆ


เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างไร การปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน และเรียนรู้การแก้ไขปัญหา"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"รับฟังผู้อื่นมากขึ้น มีสมาธิดีขึ้น สงบขึ้น กล้าพูด กล้าทำ และสุภาพขึ้น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"อารมณ์ดีขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น"