พีระศักดิ์ มาตรศรี
นายกบริหารส่วนตำบล อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ระยะที่ 2 : ภาคกลาง
นักถักทอชุมชน ใน อบต.พลับพลาไชย
ประวัติและผลงาน

­

แนวคิดต่อโครงการ

"การอบรมจะช่วยพัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานของบุคลากรให้มีระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้จริง"