ศักดา เหลาเกตุ
Facilitator
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน ระยะที่ 2 : ภาคกลาง