ประสบ บุญเหลือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.เมืองลีง
บุคคลที่คุณอาจสนใจ