กัญญารัตน์ ขุนชุม
ชั้น ม.5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นคนเฮฮา ใจเย็น รักเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากเห็นชุมชนพัฒนาให้ดีขึ้น ห่างไกลยาเสพติด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและมีความสามัคคีปรองดอง"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจในความมีน้ำใจของคนในชุมชน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถด้านใดบ้าง ทำให้สามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นตำรวจหญิง เพื่อช่วยเหลือประชาชน"