จุฑารัตน์ จันทร์จินดา
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                        ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...ใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครูมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะรักในอาชีพนี้

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นเด็กเยาวชนมีความสามารถ กล้า แสดงออก และเป็นผู้นำที่ดี "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ


               คุณลักษณะ

          ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ เทคนิคการพูด 

  • พูดไม่เก่ง
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือ รำมโนราห์ , มารยาทไทย
  • รำมโนราห์ได้ , ประกวดมารยาทไทย

       ได้ที่ 1 ทุกครั้ง

3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
   เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในกิจกรรม

  • เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ
  ประสบการณ์ในการอบรม /สัมมนาศึกษาดูงาน

                ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )                                                    
     ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

 ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา  จ.นครศรีธรรมราช

  • อยากพูดได้หลายภาษา

(5) วรรคทอง / แง่คิด

     -

ประวัติบุคคล 

วันเกิด   5 พฤศจิกายน  2546   อายุ 14 ปี  

จำนวนพี่น้อง 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561