อัทธนีย์ ชุมกลิ่น
ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

­

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ทำอะไรด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและไม่ย่อท้อ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"เริ่มจากการรวมตัวของคนในชุมชน ที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ทำให้อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้ได้มิตรภาพที่ดีและมีความสามัคคี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้รู้ถึงความสามัคคี เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และการแก้ปัญหาในชุมชน"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"วิศวกร เพราะมีความสนใจทางด้านนี้"