ณัฐพงค์ สุวรรณโน
ชั้น ม.5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ขยัน มีจุดมุ่งหมายชัดเจน กล้าแสดงออก ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นสูง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และอยากช่วยเหลือและตอบแทนสังคม และไม่อยากเห็นสังคมก้าวไปในทิศทางลบ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้ออกไปช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน เช่น การช่วยถางหญ้าริมทาง ทาสีวัด และได้ออกไปให้คำแนะนำเพื่อนๆ ในการทำสิ่งที่ดี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีจิตใจในการเสียสละมากขึ้น ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีกันมากขึ้น และการทิ้งขยะให้ถูกที่"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อยากช่วยเหลือให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และช่วยตอบแทนสังคม / อยากเป็นนักประดิษฐ์ เพราะสิ่งใหม่ๆ เกิดจากการสังเกตซึ่งเป็นนิสัยของตนเอง"