ธนพัฒน์ คงดาวงศ์
เหรัญญิกสภาเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ท่าเรือ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
14ระดับการศึกษา
ม.2สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
เหรัญญิกสภาเด็กและเยาวชนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
อบรมโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ต.ท่าเรือความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
เป็นคนดี ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม และจะทำตามเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ในชีวิตให้ประสบความสำเร็จอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
เลิกยาเสพติด หันมาสนใจการเรียน สิ่งที่เราจะทำการอบรมให้เยาวชนอยู่ห่างจากยาเสพติดให้มากที่สุดโดยครอบครัวให้การสนับสนุนคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
มีความรู้ความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในด้านโปรแกรมต่างๆคุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
กิจกรรมมีอยู่ไม่เยอะแต่ก็อยากให้มีกิจกรรมอีก ผมก็พร้อมจะเข้าร่วมอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
มีความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้น ได้รับการอบรมและทำให้เด็กพัฒนาต่อไปประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
2 มีนาคม 2561 เข้าอบรมต้านภัยยาเสพติด , 9 ธ.ค.2560 เข้าเลือกสภาเด็กและเยาวชนความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มเพื่อหาความรู้และศึกษาให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองและชุมชนกับสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อๆ ไปข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
เด็กและเยาวชนต้องได้รับการอบรมในด้านต่างๆ เด็กต้องมีความกล้าแสดงออกบันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช