ลักษมณ ยอดสุรางค์
ประธานสภาเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ท่าเรือ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
17ระดับการศึกษา
ม.5สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
ประธานสภาเด็กและเยาวชนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
จัดตั้งสภาเด็กขึ้นเพื่อแสวงหาสิ่งต่างๆ ให้แก่ตนเองและตำบลความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
จัดทำโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
เรียนจบและมีงานทำ ในการทำงาอาชีพครู แรงบันดาลใจในชีวิตเกิดจากคนในบ้านที่ให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆและในอนาคตอยากมีอาชีพที่ดี ก้าวหน้า คือการรับราชการครูอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากเห็นความสามัคคีในหมู่บ้าน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่, ส่งเสริมจิตใจเยาวชนในหมู่บ้านให้มีจิตสาธารณะ ไม่ปล่อยเวลาให้ว่าง มีส่วนร่วม หรือต่างๆ, อยากเห็นการทำงานสภาเด็กและเยาวชนในการมีมาตรฐานที่สูงขึ้นคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ โดยนำความรู้ไปปรับใช้คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา ด้านความคิดสร้างสรรค์คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีชีวิต การใช้ชีวิตดีขึ้นอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องการมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น , พัฒนาเรื่องสติปัญญาในตนเองประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
พ.ศ.2555 อบรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน , ปี 2560 อบรมเรื่องการเขียนโครงงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล, ปี 2561 อบรมเรื่องเด็กและเยาวชนในเชิงปฏิบัติการและนำไปใช้ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
พัฒนาศักยภาพตนเองให้มากยิ่งขึ้น และเราก็จะนำศักยภาพที่เรามีนั้นไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ต่อไปข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช