บุญริน บุญเต็ม
คณะทำงานตำบล, พี่เลี้ยงเยาวชน อบต.ท่าเรือ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.ท่าเรือ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
78ระดับการศึกษา
ป.4สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.ท่าเรือประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
-ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
ภูมิใจมากกับเด็กๆ ของเราความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
ความคิดเห็นมาครั้งนี้ดีมาก ไม่เคยได้รับความรู้แบบนี้มาก่อน สะดวกในการนำเด็กเข้ากลุ่มได้ เด็กๆ ไม่เบื่อง่าย สนุกด้วยอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากเดินหน้าต่อไปคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
-อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
-ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
-ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช