กุลณัฐ จิตตรารมย์
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...ใฝ่ฝันอยากหมอ เพราะชอบในการรักษาผู้คน และจะได้ช่วยรักษาพ่อแม่ได้อีกด้วย

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นเด็กเยาวชนมีความสามารถในแต่ละด้าน กล้าแสดงออก  และทำให้เด็กสนุกสนาน

จะได้อยากกลับมาร่วมกิจกรรมอีก "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ


คุณลักษณะ


ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ เทคนิคการพูด , วิทยากร 

  • พูดไม่เก่ง
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ  คือ รำมโนราห์

  • รำมโนราห์ได้ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
    คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

  • เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

     ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน
          ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
   
  ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่

สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ( 17-20 พฤษภาคม 2561)

  • อยากเข้าร่วมการอบรมมากยิ่งขึ้น 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" อยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 5 พฤษภาคม 2546   อายุ 15 ปี

จำนวนพี่น้อง 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561