จินดา ศักดิเศรษฐี
กรรมการวัยใสใส่ใจครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.ท่าเรือ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
60ระดับการศึกษา
ป.4สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
กรรมการวัยใสใส่ใจครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว คอยดูแลเด็กและเยาวชน อบต.ท่าเรือประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
6 ปีความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
ได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศของเด็กวัยใสใส่ใจครอบครัวความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากเป็นผู้นำที่ดีในหมู่บ้านและจะพาให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในหมู่บ้านอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
ต้องการให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเลิกยาเสพติด หันมาทำความดีกันคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
-อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
-ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
-ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช