รมิดา ศรีสะใบ
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                        ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากมีธุกิจส่วนตัว เพราะอยากมีงานเป็นของตัวเอง ไม่ต้องเป็นลูกจ้าง และไม่เหนื่อยมาก

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากให้มีการจัดกิจกรรมในตำบลอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และชักชวนเด็กกลุ่มใหม่ๆมาร่วมกิจกรรม 

เพื่อสร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

อยากให้มีการจัดอบรมนอกสถานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ให้คนในตำบล "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ


คุณลักษณะ

ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ เทคนิคการพูด , วิทยากร 
  • ขาดความมั่นใจในตัวเองและไม่กล้าแสดงออก 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ
  -

           -

3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
  คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  • อาจมีบางคนยังไม่ตั้งใจทำกิจกรรมมากนัก
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

       ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน
            ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )                                                         

           ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

อบรมเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช               

  • อยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น มีความกล้าแสดงออก 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" อยากให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 3 กันยายน 2546    อายุ 14 ปี

จำนวนพี่น้อง 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561

­