อริสา ช่วยแท่น
ชั้น ม.4 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นคนตลก ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีระเบียบวินัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากเห็นคนในชุมชนรักกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้เห็นคนในชุมชนมีความสามัคคีกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้ และได้เห็นถึงความสามัคคี ความเข้าใจของคนในชุมชน"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ตำรวจ เพราะอยากดูแลชุมชนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด"