นิภา ยอดมณี
อ.ส.ม. (อาสาสมัครสาธารณสุุขประจำหมู่บ้าน)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน ทต.โพธิ์เสด็จ