ชญานนท์ กลิ่นน้ำหอม
ป.6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียน-เรียนรู้นิสัยจากงานบ้าน

"...มีหน้าที่ต้องแช่น้ำเย็นให้ที่บ้าน การแช่น้ำเย็นสร้างนิสัยตรงต่อเวลา เพราะรู้ว่าต้องทำให้ตรงเวลา ถ้าไม่เอาน้ำไปแช่ทุกคนก็ไม่มีน้ำกิน "

ด.ช.ชญานนท์ กลิ่นน้ำหอม(แบ็คแฮม) ชั้น ป.5

โรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

­

เวทีขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้านและ

ตำบลวัดดาว ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย