ตฤณภพ ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา อบต.วัดดา ตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ

"จากเดิมที่ทำงานในเชิงรับ รอคำสั่ง รอนโยบาย ไม่เคยคิดด้วยตัวเองว่าจะทำอะไรต่อไปได้อีก แต่กระบวนการอบรมกระตุ้นให้คิดและลงมือทำให้ดีขึ้น มีโจทย์ที่ต้องให้คิดตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น"