ปิยะวรรณ กำมะณี
ป.5 โรงเรียนวัดดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนอปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

ความใฝ่ฝัน : ครู

ความมุ่งหมาย : อยากเห็นความรักสามัคคีในชุมชน


เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้ความรู้เกี่ยวกับชื่อ ชนิดของยาเสพติด ได้รู้จักผู้อื่นและตัวเองมากขึ้น ได้รุ้จักการนำเสนอความคิดของตนเอง ได้ทำในสิ่งที่ท้าทาย ได้ใช้เหตุผลในการวางแผน แก้ปัญหา และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและการวางแผนดีขึ้น กล้าที่จะแสดงออก นำเสนอผลงานมากขึ้น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"มีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น"