ปุญยวีร์ กุลประสิทธิ์
ป.6 โรงเรียนวัดดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนอปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

ความใฝ่ฝัน : หมอ

ความมุ่งหมาย : อยากเห็นเด็กและเยาวชนไม่ติดสารเสพติด ไม่ติดการพนัน ่มีน้ำใจ ใส่ใจคนรอบข้าง


เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านอื่นๆ เช่นการพูด การคิด และได้เรียนรู้ว่าแค่สมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทำให้งานลำเร็จะได้ แต่ต้องมีความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะทำ และความมุ่งมั่น อดทนทำงานนั้นให้สำเร็จด้วยดีและรวดเร็ว"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"มีความกล้าและความคิดที่ดีขึ้น และมีจิตอาสาช่วยคุณครูดูแลน้องๆ และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กล้านำเสนอ กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถรับรู้สิ่งใหม่ๆและนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ เช่นการทำงานกลุ่ม สามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"พฤติกรรมด้านความกล้าดีขึ้น กล้าที่จะนำเสนองานมากขึ้น นิสัยด้านการพูดคุยทำความรู้จักกับผู้อื่นได้ดีขึ้น"